srb eng ro bg de fr fr nl pl al mk hr

Неопходни услови за инсталирање на котелот

Пред да одлучите да го купите нашиот производ, ве молиме внимателно да ги проучите овие услови, да ја согледате ситуацијата и да оцените дали ги исполнувате условите за монтажа.

Сите отстапувања подоцна во експлоатацијата предизвикуват:

 • големи трошоци на вондредно сервисирање
 • значително скратување на животниот век на котелот
 • лошо соогорување на пелети
 • зголемена потрошувачка на пелети

Ако имате дополнителни прашања, мали корекции во димензиите на просторијата, вентилацијата или одводот на димните гасови, ве молиме контактирајте го одделот за сервисирање или нашето техничко лице: + 381 31 783 927.

Ако ги исполнувате овие услови, вие си обезбедувате економично, безбедно и долготрајно употребување на нашиот производ.

1.  Минималното растојание од страните на котелот од ѕидовите

 • лева страна: 65cm
 • десна страна: 50cm
 • задна страна: 40cm
 • предна страна: 100cm
 • висина на просторијата: 200cm

Ова значи дека минималните димензии на просторијата се во основа 1.5m x 2m, 2m висина.

Ова е потребно за сервисниот техничар да изврши годишен сервис или за брзо поправање на било каков дефект на котелот како и вие безбедно да ги одржувате котлите и димоводните цевки.

Во спротивно ќе бидеме во ситуација кога не можеме да извршиме каква било интервенција.

2. За правилно функционирање, котелот мора да се инсталира во проветрена просторија

Отворот за снабдување со свеж воздух мора да биде во долната зона на просторијата, 30cm над подот во близина на котелот, со минимална големина 100cm².

Во горната зона на просторијата потребна е вентилација за одвод на валкан воздух (прашина од пелети и пепел), 20-30cm под таванот, со минимална големина од 150cm².

Поради можноста да се појави дим во просторијата поради загушување на котелот предизвикано од неправилно одржување на димните цевки и оџаците, во просторијата, важно е да има вентилационен отвор за одвод на валканиот воздух.

Компанијата Keпo произведува цевки со дијаметар ø120mm со декоративна розетна и мрежна завршна обработка, која може да се инсталира како отвор за вентилација.

Овие отвори треба да се изработени така што во ниеден момент неможат да се запечат.

3. За одвод на димни гасови исклучиво користете само димоводни цевки ø80 или ø100 со силиконска гума

Максималната количина на димоводни цевки за поврзување на котелот со оџакот се:

 • Т елемент – 1 парче
 • Директни цевки од 1000mm или 500mm – максимум 3m
 • Колено 90° – 1 парче

Во случај да се користат две колена од 90 °, должината на цевката може да биде максимално 2m.

Хоризонтално поставените димоводни цевки не смеат да бидат подолги од 1м, со задолжителен пад од 3-5% на котелот.

На крајот на инсталацијата на димоводните цевки за котли на пелети, оџакот или слободниот проток на гасови во надворешната средина мора да се изолира со соодветни завршни елементи.

4. Изолираниот оџак на кој е поврзан котелот мора да се исчисти пред пуштањето во работа

За сите грешки предизвикани од неиздржувањето на оџакот, производителот не е одговорен.

Минималниот интервал за чистење на оџакот е еднаш годишно. Ако оџакот е со поголем дијаметар, овој интервал се продолжува колку што е потребно.

Оџаците со квадратен облик и мали димензии го попречуваат правилното функционирање на котелот.
На оџакот на кој е поврзан котелот на пелети не смее да биде поврзан ниту еден друг потрошувач (друг котел, печка, калорифер или друго тело за греење).

Во случај да е потребно два котла да се приклучат на еден оџак, димоводната цевката на котелот кој не се употребува задолжително да е херметички затворена, со задолжително одобрување од сервисерот дека правилно е инсталиран димоводниот систем. Инаку, ние не сме одговорни за дефекти и оштетувања на котелот.

Минималната висина на надворешниот изолиран оџак е 3m од точката на приклучување на димоводните цевки ø80 или ø100.

5. Напонот на мрежата мора да биде стабилен 230V ± 5% max

Во случај на неисполнување на овој услов, периодичниот пад или скок на напонот, производителот не сноси никаква одговорност за грешки предизвикани за расупување на котелот.

6. Правилно позиционирање на котелот

Котелот по поставувањето мора да се прилагоди со штелување на стопица.

Минималната одалеченост на котелот, од не-запалив и ниско-запалив материјал, мора да биде 50 см (по можност поголема), и 100cm на запаливи материјали.

Во случај на спроведување на димоводна цевка преку запаливи материјали, како што е дрвен ѕид, потребно да се има соодветна изолација на цевката.

Aкo котелот се инсталира на под кој е од запаливи материјали, потребно е да се направи постоље кое нема да е од запалив материјал, чија димаензија треба да е поголема од димензиите на котелот (најмалку 20см од задна страна и од страните и најмалку 40 cm од предниот дел на котелот ).

Се препорачува сите запаливи материјали (мебел, завеси, теписи) да бидат во позиција од најмалку 100 см од директна зрачење на топлина од котелот.

Ако било кој од овие услови не е исполнет, котелот не може да се пушти во работа.

 

Преземите PDF документ Неопходни услови за инсталација и пуштање во работа на котелот (98kb).

Дистрибутери

Aлександровац - Стор Гас - Горње Ратаје, 37236 Aлександровац, Тел: 037 763 525, 063 379 794

Апатин - СЗР Петровић Плус - Српских владара 54, 25260 Апатин, Тел: 025 773 191, 025 781 309

Aранџеловац - Звезда д.о.о. - Краља Петра I бб, 34300 Aранџеловац, Тел: 034 723 199

Баjина Башта - Луг - Кнеза Милана Обреновића 39, 31250 Баjина Башта, Тел: 031 862 110

Белград - Интерм - Смедеревски пут 21a, 11050 Белград, Teл: 011 3474 262, 069 8590 301

Белград - Централ Х - Булевар Патријарха Германа 2a, 11226 Пиносава, Београд, Teл: 011 6301 374

Белград - Сам Г - Војвођанска 407ф, Ледине, 11271 Сурчин, Teл: 060 3199 299

Белград - Мијатов Београд - Војни пут, 448, 11080 Земун, Teл: 011 3162 900

Белград - Gamex profi term d.o.o. - Браће Митровића 7а, Железник, Тел: 011 4208 238, 063 231 681

Белград - Водотерм - Зрењанински пут 55, 11000 Београд, Тел: 011 3319 336

Чачак - Троугао - Чачански партизански одред бб, 32000 Чачак, Teл: 032 375 188, 032 373 204

Ћуприја - М&2Г - Станоја Томића 20, 35230 Ћуприја, Тел: 063 7609 637, 064 3093 200

Ивањица - Централ Х - Шуме бб - Сењак, 32250 Ивањица, Teл: 032 642 222

Кикинда - М.З. Новакович - Немањина 30, 23300 Кикинда, Тел: 063 398 180

Кладово - Термаш МКС - Рибарска 26, 19320 Кладово, Teл: 069 2011 001, 2011 003

Косјерич - Keпo - Тулимира Дивца 11, 31260 Косјерич, Teл: 031 783 927

Крагујевац - Екотерм 2001 - Војводе Путника 50, 34000 Крагујевац, Тел: 062 9655 164

Краљево - Греј стан доо - Београдска 57, 36000 Краљево, Teл: 036 5335 999

Крушевац - Милошевић д.о.о. - Железничка 46, 37000 Крушевац, Тел: 037 442 775

Лазаревац - Деки Терм д.о.о. - Ђорђа Ковачевића 34A, 11550 Лазаревац, Тел: 069 724 056

Лесковац - ИНД Грејање - Раде Жунића бб (Бојнички пут), 16000 Лесковац, Тел: 016 234 360

Лозница - Хидромонтажа - Карађорђева 5, 15300 Лозница, Тел: 015 891 659, 069 8432 750

Мајданпек - Централ Х - Чекић бб, Дебели луг, 19250 Мајданпек, Teл: 030 570 930

Младеновац - Ципи Монт - Краља Петра Првог 287, 11400 Младеновац, Тел: 011 8237 684, 065 8237 684

Неготин - Иватерм - Косте Тодоровича бб, 19300 Неготин, Тел: 062 618 570

Ниш - Централ Х - Излаз са аутопута E-75 Ниш југ, 18000 Ниш, Teл: 018 455 0860

Ниш - Keeptank d.o.o. - Обилићев венац 39A, 18000 Ниш, Тел: 018 451 6666, 063 637 095

Нови Пазар - Термо дом - 37. Санџачке дивизије бб, 36300 Нови Пазар, Teл: 020 311 732, 066 677 6779

Нови Сад - АС Инсталације - Меше Селимовића 24, 21131 Петроварадин, Teл: 021 6435 471, 063 802 6604

Нови Сад - Централ Х - Ковиљска 5, 21000 Нови Сад, Teл: 021 2322 102

Нови Сад - Мијатов Нови Сад - Задружна 17, 21000 Нови Сад, Teл: 021 633 9915

Обреновац - Салком - Dr Арчибалда Рајса 7a, 11500 Обреновац, Тел: 011 8724 584

Панчево - Термогас ВМ - Книћанинова 101, 26000 Панчево, Tel: 013 353 792

Параћин - ДЕНИ К.О.М. - Војводе Мишића 29, 35250 Параћин, 060 3093 544

Петровац на Млави - V&S - Петра Добрњца 105, 12300 Петровац на Млави, 012 326 983, 063 8244 052

Пирот - Исомонт - Николе Пашића 172, 18300 Пирот, Тел: 063 492 896

Пожаревац - A и M Централно грејање - 27. априла 33, 12000 Пожаревац, Teл: 012 7211 211

Пожега - Чикарич - Књаза Милоша 62, 31210 Пожега, Teл: 031 812 882

Прибој - Енерготерм - 29. октобра бб, 31330 Прибој, Тел: 033 455 966

Пријепоље - Мушович д.о.о. - Бјелопољски пут бб, 31300 Пријепоље, Тел: 065 6548 466

Прокупље - IND grejanje - 9. октобар 33, 18400 Прокупље, Tel: 027 326 661, 064 642 6651

Раброво - A и M Централно грејање - Видовданска 49, 12254 Раброво, Teл: 012 885 618

Смедерево - Duki Shop Kom - Црвене армије 52, 13000 Смедерево, Тел: 026 611 664

Сремска Митровица - Термолинк - Милоша Обилића 21, 22000 Сремска Митровица, Тел: 022 617 523

Суботица - Карика промет - Марије Бурсаћ 1, 24000 Суботица, Тел: 024 527 928, 024 551 240

Свилајнац - Неша Комерц - Стевана Синђелића 309, 35210 Свилајнац, Teл: 035 8814 077, 063 1027 319

Шабац - Монтер - Поп Лукина 41, 15000 Шабац, Teл: 064 8286 665

Шабац - Интехник - Краља Милутина бб, 15000 Шабац, Тел: 015 7334 263

Шид - Фитинг Шид - Гибарачки пут бб, 22240 Шид, Тел: 022 716 965

Трстеник - Техносистем М - Цара Душана 103, 37240 Трстеник, Тел: 062 443 823, 063 8322 551

Уб - Мирич Терм - Браће Марчетич 17, 14210 Уб, Тел: 014 410 500

Ужице - ЗЦ Андрич - Николе Пашича 50, 31000 Ужице, Teл: 031 510 277

Ужице - Флуид - Ужичке републике 42, 31000 Ужице, Тел: 031 525 434

Ваљево - Технојугел - Хајдук Вељкова 34, 14000 Ваљево, Teл: 014 220 373

Варварин - Стандард - Јове Курсуле 53, 37260 Варварин, Тел: 037 788 333

Велико Градиште - AиM Централно грејање - Воје Богдановича 31, 12220 Велико Градиште, Teл: 012 661 464

Врбас - СТЗР Акватика - Д. Бојовића 184, 21460 Врбас, Тел: 021 703 404, 065 808 6268

Зајечар - Централ Х - Хајдук Вељкова бб, 19000 Зајечар, Teл: 019 429 539

Златибор - Aqua-Life Plus - Ђурковић, 31315 Златибор, Тел: 031 513 444

Зрењанин - Бел - Милетићева 68, 23000 Зрењанин, Тел: 023 542 828

Црна Гора – Бијело Поље - Микромонт - Крушево бб, 84000 Бијело Поље, Тел: +382(0)50 488 533

БиХ – Тузла - Alpha Smart Energy d.o.o. - 21. децембра 2, 75000 Тузла, Тел: +387 35 207 044

Хрватска – Загреб - Феротерм - Доњи Ступник , Господарска 17, Teл: +385(0)1 6651 666

Македонија – Скопје - Solar Energy - 2 бр.57, Бањане, Чучер-Сандево, 00 389 78 257 655

Романија – Odorheiu Secuiesc - Melinda Impex Instal S.A. - Str. Beclean 314, 535600 Odorheiu Secuiesc, Teл: +40 266 207400

Бугарија – Разград - Termogroup - Бизнис зона Перистaр 7200 Разград, Teл: +359(0)89 206 2588

Белгија – Trois-Ponts - Calorconcept Ligne Anne - Mont de Fosse 32 B, 4980 Trois-Ponts, Tel: +32(0)498 820 917

Холандија – Rijssen - Hewa Solutions - Kryptonstraat 39B 04 Rijssen, Tel: (+31) 085 060 8876

Летонија – Рига - Santehnika - Bauskas iela 3, Rīga, Тел: +371 6760 0860